Το Cyprus VAT Association νεο μελος του ΚΕΒΕ

Το Cyprus VAT Association (CYVA) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη του στους κόλπους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Το CYVA ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2019 με σκοπό να προσφέρει ενιαία και ανεξάρτητη φωνή σε όλους τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην Κύπρο για θέματα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ).

Κύριοι σκοποί της σύστασης του είναι η προώθηση φορολογικών, νομικών και συναφών θεμάτων ΦΠΑ με την κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα και το Τμήμα Φορολογίας για υιοθέτηση και εφαρμογή τους, η συμβολή στην ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών αναφορικά με το ΦΠΑ στην Κυπριακή νομοθεσία, ο εκσυγχρονισμός και απλούστευση της Κυπριακής νομοθεσίας ΦΠΑ και η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα Κυπριακού ΦΠΑ.

Σημαντικός επίσης σκοπός του συνδέσμου είναι η επιμόρφωση των μελών του, επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων – κυβερνητικών και μη – σε θέματα ΦΠΑ και η προώθηση και εξυπηρέτηση του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με θέματα έμμεσης φορολογίας.

Μέλη του συνδέσμου περιλαμβάνουν επιχειρήσεις στην Κύπρο όπως δικηγορικά, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, εταιρείες Κυπριακών και διεθνών δραστηριοτήτων καθώς και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Η ένταξη του CYVA στη δύναμη του ΚΕΒΕ θα συμβάλει στην προώθηση και επίλυση θεμάτων ή προκλήσεων που σχετίζονται με το ΦΠΑ και  επηρεάζουν την επιχειρηματική κοινότητα.